เพิ่มเพื่อน

รูปแบบช่องทางชำระเงิน

Credit Card

Internet Banking

Pay via ATM

Mobile Banking

Over the Counter

ขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. ขั้นตอนเตรียมเอกสาร
(สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร .pdf ตามด้านล่างนี้)
2. ขั้นตอนส่งเอกสาร

- สแกนเอกสารและส่งแจ้งทางอีเมล์ pannita@gmo-pg.com
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นภายใน 2-3 วันทำการนะคะ กรณีต้องการเอกสารเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง
- เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งแจ้งให้ส่งเอกสารฉบับจริงมาตามที่อยู่บริษัท
3. หลังจากดำเนินการเอกสารผ่านเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเชื่อมระบบ Gateway เป็นลำดับถัดไป

เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าที่มีหมายเลขบัญชี) (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน (พร้อมลงนาม และประทับตรา)
สำเนาการจดทะเบียนโดเมนเนม (ใบเสร็จชำระเงินจดทะเบียนโดเมนเนม) (พร้อมลงนาม และประทับตรา)

สอบถาม หรือ ขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง